Kommunchefen: – Vi ska ha en hållbar kostnadsnivå 2018

– Stora delar av organisationen har hållit budget, men inte alla. Det gäller även inom de berörda nämnderna att där finns många som gjort ett bra jobb och är i mål. Vi har ett antal enheter kvar som vi måste stödja och coacha så att de landar på en hållbar kostnadsnivå 2018, säger Björn Järbur, kommunchef.

Inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har både tillfälliga och fasta kostnader ökat i stället för att minska trots många insatser för att följa. En stor orsak är personalkostnader, som ökat dels för att sektor ATO behövt använda många konsulter, dels för att lönerna har ökat mer än förväntat på grund av bristen på människor med rätt kompetens till de lediga tjänsterna. Dessutom har bufferten för oförutsedda händelser varit för liten.

– Vi har verksamheter där det är väldigt svårt att förutse hur det kommer att se ut under året. Om vi får brukare med stora behov spricker det direkt, säger Ebba Gierow, sektorchef för sektor arbete, trygghet och omsorg.

Ser över alla kostnader

Sektorn har sparat pengar genom att göra hemmaplanslösningar inom både individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen. Man har också kommit långt i flera digitaliseringsprojekt. Nu fortsätter jobbet med att optimera bemanningen för verksamheterna för att hamna i ett kostnadsläge som fungerar också 2018. Verksamhets- och enhetschefer ser över alla kostnader och föreslår sätt att komma så nära budgeterat mål som möjligt.

– Under tiden ska vi fokusera på att våra invånare, våra brukare, får de insatser de är berättigade till, säger Ebba Gierow.

Utbildningsnämnden har kunnat ordna plats för den ökning av barn och elever som sker under året inom budgetramen, men har inte lyckats att ytterligare effektivisera sin organisation under 2017.

– Budget- och effektiviseringsprocessen har inte haft tillräckligt god ledning och styrning. Omställningsarbete tar tid, särskilt när man behöver ta stora grepp kring nya sätt att organisera och tänka. Hittills har vi jobbat mest på enhetsnivå, säger Åsa Ericson, tillförordnad sektorchef för sektor utbildning, kultur och fritid.

Få ut mesta möjliga för pengarna

Ledningen för sektor UKF ska bland annat titta på varför delar av verksamheten kostar mer i Ale än i jämförbara kommuner. Också inom utbildningsverksamheterna arbetar nu cheferna tillsammans med att titta på kostnader och ta fram förslag på hur budgetens mål kan nås. Förskolan har i stort sett anpassat sin kostnadsnivå till kraven medan grundskolan har en bit kvar.

– Vårt främsta mål är att pengarna ska göra bästa möjliga verkan hos våra barn och elever, säger Åsa Ericson.

Ebba Gierow och Åsa Ericson lämnar ett enhälligt besked – fast anställda medarbetare ska inte sägas upp för att få budgeten att gå ihop. Kommunen har också en övergripande ambition att hålla nere antalet vikarier genom att fastanställa i stället för att ha medarbetare på tillfälliga anställningar.